Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Projektutveckling och uppdrag

2017

Mars
Etablering av mötesplattformen Plats:
Plats: är ett initiativ och samarbete mellan Creative Communities, Sveriges Arkitekter i Örebro, Svensk Form Örebro län och Konstfrämjandet i Örebro. Syftet är att diskutera och manifestera olika aspekter av begreppet plats. I staden eller i bostadsområdet. Om hållbarhet, gestaltning och de demokratiska rummen. Min plats, din plats, vår plats. Premiärvisning den 17 maj

Februari
Uppdrag för Boverket och Plattform för hållbar stadsutveckling. Internationella relationer och erfarenheter.
Plattform för hållbar stadsutveckling

Januari
Föreläsare och svensk expert vid konferensen Regeneration and Waterfront Heritage Zones in Northern Europe

International Conference 20-21 January 2017, Riverside Museum, Glasgow

Regeneration and Waterfront Heritage Re
Cultural mapping – Kulturell plats- och områdesanalys inför nybyggnadsprojekt. Fastigheten Trombonen 1 vid Campus Futurum i Karlstad kommun. 130 mindre hyreslägenheter med investeringsstöd via Boverket. Målgruppen är unga, studenter och singelhushåll. Visionen om platsgenuinitet och sammanhang.
Uppdragsgivare SmartBo AB/Smartmove

2016

December
Initiativet Innovativ livsmiljö har samlats för att kunna erbjuda ett sammanhållet erbjudande inom samhällsplanering, kulturell analys, integration och byggproduktion. Creative Communities tillsammans med Smartplanning; Måns Norling och Patrik Andersson, Dan Eriksson SmartMove,  Conny Wahlström och Dan Gaversjö.

Oktober
create:capital
centrum för socialt & kulturellt resursskapande
Egen projektutveckling för att samla och sprida kompetens inom Cultural planning. Det finns behov av en plattform för att samla erfarenheter och diskutera och sammanställa och utveckla metoder inom områden som medborgardrivet förnyelsearbete, kulturdriven samhällsplanering, cirkulär design och socialt/kulturellt kapital. Det sistnämnda, kulturella kapitalet är kanske den viktigaste delen i kunskapsbygget kring ett hållbart samhälle. Jag kommer att söka olika partnerskap för detta i syfte att kunna bära och utveckla create:capital som en viktig regional nod med nationella och internationella utblickar och relationer. Nu omstartar vi…

Augusti
Inbjuden som föreläsare vid konferensen Memory Solidarity som hålls i början på nästa år i Glasgow. Temat är hållbar utveckling och medborgardriven förnyelse i gamla nedlagda varvsområden i Govan och Gdansk. Jag bildar en länk till Göteborg och mina erfarenheter därifrån. De kommer också att söka europeisk finansiering för ett längre projekt med utbyten mellan länderna och förhoppningsvis även Sverige.

Maj-Okt
Den nya mötesplatsen. Uppdrag för Folkets hus och Parker att arrangera en nationell konferens om den nya mötesplatsen.

Hur planerar vi för social hållbarhet och hur utvecklar vi våra stora bostadsområden? Folkets hus utvecklar på flera platser i landet nya mötesplatser, en medborgardriven arena. En mötesplats som är viktig för såväl lokalt engagemang som för samhällsplanering och social hållbarhet. Temat för idékonferensen i Vivalla är att se hur denna och andra nya mötesplatser kan byggas och bäst tjäna en planering för positiv stadsdelsutveckling.
http://www.fhp.nu/Hem/Om-oss/Nya-motesplatser-/

Mars
Kontaktperson för Skandinavisk samarbetsutveckling för Scotlands Independent Regeneration Network.

Sharing Experience, Shaping Practice

 

Sweden’s Regeneration Challenge: The Million Homes Programme

Februari
Uppdrag för Folkets hus i Vivalla och Folkets hus och parker.
Projektutveckling för ansökan om medverkan i Statens kulturråds satsning Konst Händer – Med konst och konstnärliga arbetsmetoder för att göra skillnad i miljonprogrammets gemensamma miljöer.

Januari
Utökat uppdrag för Polstjärnan om utveckling inom social hållbarhet och samhällsanalys och upphandlingar.

2015

September
Ett nytt utredningsuppdrag för Boverket inom Regeringsuppdraget. Boinflytande i kommunala bostadsstiftelser.
Den första januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Dess ändamål var att jämställa konkurrensen sinsemellan de privata fastighetsägarna och de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Lagen yrkade främst på att de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen skulle agera mer affärsmässigt för att konkurrensen inte skulle snedvridas. Kommunen som ägare var bland annat tvungen att ställa tydligare krav på bolagen genom att ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och låneräntor samt ställa marknadsmässiga avkastningskrav
(
 lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag)
Hur hanterar en kommunal bostadsstiftelse som inte omfattas av lagen dessa frågor?
Allmännyttan- de boendes inflytande, sociala frågor och allmännyttiga aspekter 2015:38

 

Kommunikation och redaktionsuppdrag för Polstjärnan AB. Boende för ensamkommande barn. Fokus på social hållbarhet, integration och lokalt utvecklingsarbete. Starkt fokus på ungdomarnas utveckling tillsammans med föreningsliv, företag och samhälle.

Cultural planning förstudie för Södercity i Örebro på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i samarbete med City Örebro. Förstudien ska ligga till grund för ett fortsatt visionsarbete.  Södercity behöver framtidssäkras och utvecklas. Örebroarna är inte lika lockade längre, där finns ju gallerian Krämaren som ett exempel där man under flera år förlorat besökare och affärer. Sett i ett längre perspektiv kommer ÖBO att flytta sitt huvudkontor och om Kulturkvarteret blir verklighet så kommer Stadsbiblioteket också att försvinna. Vilka resurser och aktiviteter kan utvecklas och göra stadsdelen mer genuin och lockande?
Augusti-februari 2016

Jag har fått en artikel om social hållbarhet och hur den kan den kan vinstberäknas publicerad på Hållbar stad: http://www.hallbarstad.se/blogs/posts/651-nytt-fran-social-hallbarhet-en-lonsam-satsning.

Processledning för Linköpings stift. Referensgruppen för social ekonomi och stöd för utveckling av stiftets samhällsarbete.

Föreläsare vid konferensen Hållbar stad 6 maj. Tema social hållbarhet vid förnyelse av miljonprogrammet och Culture Planning.  Arrangör Miljöaktuellt. http://miljoaktuellt.event.idg.se/event/hallbar-stad/

Åter till konsultlivet  på hemmaplan
– april

Utredningarbetet med Attraktiva miljonprogram avslutat.  http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/attraktiva-miljonprogramsomraden-platskvalitet-med-okad-delaktighet/

Research work completed for The National Board for Housing and Planning.

Förfrågan om förstudie för platskvalitetutveckling med culture planning-metodik. Örebro kommun.

Fortsatt utredningsuppdrag för Boverket.

Föreläsningar i Karlskrona. Bland annat för arkitektföreningen och konstföreningen om kulturella resurser i stadsmiljöutveckling.

2013-2014

Boverket. Utredare om  miljonprogrammens attraktivitet och utveckling. Fokus på deltagande och kulturella resurser. Enheten för Boende och Stadsutveckling. April 2014-

Föreläsning vid konferensen Impact for Culture i Umeå 23-24/9. tillsammans med Boverket. Arrangör Tillväxtverket
http://www.tillvaxtverket.se/sidhuvud/press/evenemang/evenemangtillvaxtverket/theimpactofculturecreativebusinessesforsustainablecities.5.e8f46b8140a162b4fe4df0.html

Västerporten Fastigheter i Örebro. Lokalbehovsanalyser och dialoger för föreningsverksamhet i stadsdelen Vivalla. Förstudie för etablering av ett Folkets Hus tillsammans med Folkets Hus och Parker.
Avsiktsförklaring Vivalla Folkets hus
http://fhp.nu/Hem/Nyheter/2015/Avsiktsforklaring-Folkets-Hus-Vivalla-150505/

Västerporten Fastigheter och Lifestyle Fitness. Samverkansuppbyggnad, dialoger och analyser för uppbyggnad av ett föreningsdrivet fitnesscenter i Vivalla.

Fritidsforum
Projektledning. Community work 2.0. Forskning, strategier och metodik. Gemensam utvecklings- och kompetensplattform. Nationellt seminarium hösten 2013. http://www.fritidsforum.se/kurser/478/community-work-20 Projektledning Culture Planning. En studieresa till Govan i Glasgow. Samarbete med Fablevision http://www.fritidsforum.se/metod/492/studieresa-glasgow

Polstjärnan i Sverige AB. Utveckling av extern företagskommunikation om arbete med boende, integration och socialt arbete för ensamkommande flyktingbarn. www.polstjarnanab.se

En av coacherna i det nystartade nätverket av kreativa samhällsentreprenörer AV EGEN KRAFT. http://boofolketshus.se/projekt/av-egen-kraft

Projektsamverkan och utveckling KASAM med Ineke Brummer van Hardeveld. En interaktiv mötesplats i Örebro mellan kultur och stad.

Kulturbroar. Utveckling av kulturell mötesplats mellan Somalia och Sverige tillsammans med kollegan Eszter Engström och Kulturhuset I Örebro. Start 2014  med stöd från Landstinget.

Landstingsrådsgrupp för majoriteten i Dalarnas Landsting. Arrangemang och ledning av studiebesök till Govan i Glasgow. Mars 2014

2012-2013

Föreläsare och workshopledare Citizens Participation University, Ungern 2011, 2012 och 2013. Arrangör CeeCn, Central and Eastern Europe Citizens Network. http://www.ceecn.net/citizen-participation-university/68-2013/287-cpu-2013

Fritidsforum – projektledning och dokumentation – Projekt 1+3 Utveckling av samverkan mellan offentlig och ideell sektor. Områdesarbete, delatagande och ungas mobilisering. Fritidsgården och fritidsledaren som drivkraft och kompetens i Community Work. –

Stockholms Kulturförvaltning – konsult – Växtplatser. Cultural Planning. Utveckling av kulturella platskvaliter i bland annat Bredäng

Intercult – föredrag/Workshop – River//Cities Culture for Waterfronts Video from workshop http://youtu.be/DMnr8c788DA
– Delrapport för Haninge kommun om kulturkvaliteter och delaktighet i stadsplanering.

Örebro kommun – European Capital of Sign Language. – Bid för World Federation of Deaf Conference 2017.
– Föredrag Kultur och civilsamhälle. Studiebesök från Turkiet (ECoSL)

Kunskapsutveckling i Norden AB – Översättning av material om integration, yrkesutbildning och entreprenörskap. ”Somalia – En ny framtid.”

Tidsnätverket i Bergsjön, Göteborg. Föreläsning om lokala utvecklingspartnerskap för europeiskt utbytesprogram.

Projektsamverkan med bland annat Kapitän för Örebrobostäder m.fl. www.kapitan.se

Medverkan i projektutveckling för Studiefrämjandet, Bredsjö kulturkooperativ och Hällefors Folkhögskola. Dokumentär Scenkonst i Baronbackarna – Metodutveckling i lokalt aktivt medborgarskap. 2012.

Projektutveckling för NBV – Örebro. Together för framtiden. Integrationsplattform och resurscentrum. 2012

 

Tidigare

Förprojektering med Tyst Teater Visukalen Örebro 2010.

Översättning och adaptering till svenska av Towards Standards for Quality Community Work. (CWC Community Workers´ Co-operative) 2011

Exempel på lokalt utvecklingsarbete för integration, arbete och entreprenörskap, Partnerskap Vivalla Dynamo för Örebro kommun 2010-2011. Processledning, utveckling och verksamhetsansvarig.  http://www.cesam.se/dynamo med slutrapport

Uppbyggnad och koordinering för tvärsektoriell samverkan och utbyte Örebro kommun och Glasgow Braw Partnership 2011. Tillsammans med Liz Gardiner Fablevison

Community teater Projektledning/utveckling för Länsteatern i Örebro under 2006-09 med bl.a nationell konferens och föreställningen 90% Paradis spelad i Vivalla under 2009. Samproduktion med Citizens Theatre, Glasgow – My Swedish Valentine 2009 Neil Packham. Elly Goodman and Martin Travers, Studiefrämjandet och teatergruppen Théa. http://citz.co.uk/take_part/community_company/ http://citizenstheatre.blogspot.se/2009/04/braw-partnership.html

 

Under åren 1996-2006 verksam inom kommunpolitiken med som nämndordförande och aktiv i arbete med flertalet lokala utvecklingsprojekt och internationella utbyten. Grannskapsskolan och grannskapsmederkan. Medverkade i arbetet med Örebro kommuns program Medborgarnas Örebro 1998

Engagerad med bland annat Länsteatern i Örebro och Stiftelsen Cesam med uppbyggnad av kunskapsbas och nätverk för Community teater, community development, cultural planning och kulturplattformar. Fablevision, Glasgow, Citizens Theatre http://citz.co.uk/take_part, Banlieues d’Europe http://www.banlieues-europe.com/ 2000

 

 

 

 

 

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.


6 + 4 =