Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Nyheter och dagsedlar

2017-06
Ibland är det några som saknar stiftelsen Cesam i Örebro. Jag också, jag jobbade ju där under en spännande tid. Cesam bedriver sedan i fjol ingen operativ verksamhet, men behoven för stöd till lokalt utvecklingsarbete och samhällsarbete har ju inte minskat. Jag får nu några propåer och frågor om att gå in och göra den typen av arbeten eftersom jag förmodligen är ganska ensam om att de kompentenser som behövs. Det gäller inte bara att kunna leda olika typer av metodarbeten, det gäller också att ha lång erfarenhet av samhällsarbete och mobilisering. Ett Cesam under min ledning skulle också arbeta med Cultural planning, vilket jag nu gör. Så Creative Communities är ett Cesam med ett breddat arbetsområde.

2017-01
Nu har vi rusat in i det nya året och med det en del spännande saker. Under december togs de första stegen mot konsultgruppen Innovativa Livsmiljöer, dit jag blev inbjuden till ett första lyckosamt möte. Vi är nu fem konsulter med en bred planerarkompetens. Vi har förutom min specialkompetens också kompetens i frågor som arbetsmarknad och integration, planfrågor och infrastruktur, konstruktion och leverans.

2016-11-21
Fick just en inbjudan att bli partner i ett Creative Europe-projekt. Inte illa alls. Skriva, skriva, skriva.. Snart deadline.

2016-10-12
Efter att uppdraget för Folkets Hus och Parker avslutades tidigare än beräknat så uppstod ett kort tomrum. Men ganska snart föll en del tankebitar på plats som jag hållit i luften ett tag. Jag hade pusslat med idéer för att samla regional kompetens och utveckla metoder inom områden som medborgardrivet förnyelsearbete, kulturdriven samhällsplanering, cirkulär design och socialt/kulturellt kapital. Jag är inspirerad av den skotska organisationen SURF www.scotregen.org.uk De har ju bett mig att vara en av deras brobyggare i Sverige. Då kan det ju behövas ett stadigt brofäste med förgreningar på flera håll. Under en konferens i fredags under Formveckan på temat design – förändra föll de flesta bitarna på plats. Nu har jag kommit så långt att idén är konceptualiserad och fått namnet create:capital – centrum för socialt och kulturellt resursskapande. I morgon har jag mitt första resursmöte.

2016-08-27
Detta hopp i tid tyder, trots allt annat på att tankarna varit på annat håll ett  tag. De senaste månaderna med uppstart av ett uppdrag att koordinera och arrangera en konferens för Folkets hus och parker riks. De arbetar med ett projekt som heter Nya mötesplatser. En sådan är just nu i tillblivelse i Vivalla, och varför inte utforska vad en ny mötesplats ska innehålla och hur den kan göras medborgardriven. Detta var i alla fall den idé som jag presenterade för FHP i maj och efter lite skissande är förarbetet nu igång. En mängd spännande namn har kommit med på listan över tänkbara talare/debattörer/panellister. Vi kommer behöva skala ned på de teman vi satt upp också, de kommer helt enkelt inte att få rum. Ett kärt besvär förhoppningsvis.
Jag håller också på att tråckla med ett nätverksbygge, där Scotlands independent regeneration network med min hjälp vill bygga relationer med organisationer och andra aktörer i Sverige. Tillsammans med en större arkitekt har jag också fått inledningsvis vara med och skissa på idéer på hur man etablerar ett hållbart modulhusprojekt på bästa sätt. Det är en kombination mellan social hållbarhet, aktiv miljömedvetenhet, design och stadsutveckling.

Annars har tankarna under sommaren gått åt olika håll. Från den tragiska utvecklingen på många håll i Europa, Brexit och mina skotska och engelska vänner till att tycka det är synd att kommunen lämnat rivningstillstånd till blickfånget i min utsikt från sovrummet, Lantmännens nu övergivna silos. Förutom att jag tycker de arkitektoniskt utgör fina landmärken tycker jag de borde kunna komma till någon användning i bostadsbristens Örebro kanske.
13320635_10154997283508902_125051926038739604_o

 

 

 

 

2016-04-27
Är det vårsläpp nu? Det ser ut som det är några faktiska samarbeten på gång med både nya och gamla kamrater. Både kring hållbara boendemiljöer och deltagande. #vårtnyasöder finns med i underlaget till ny detaljplanering för kvarteret Ryttaren (ÖBOs nuvarande huvudkontor) känns riktigt stort och bra. Vi får se sedan vilka hänsyn som är tagna utifrån förstudien, men White var väldigt angelägna att få in min rapport så tidigt som möjligt i planeringen. De fick s.a.s. det underlag som de allt för sällan får med i uppdraget från beställaren från sidan.

2016-03-30
Jag är alldeles övertygad om att texter om cultural planning hör hemma i en kommuns kulturprogram. Just därför sitter jag och putsar det sista på en presentation jag ska ha inför den parlamentariska gruppen som arbetar med att revidera Örebro kommuns kulturprogram. Ett visserligen alldeles utmärkt sådant (jag var med i den parlamentariska gruppen som tog fram det) men det är sedan 2002, så en viss uppdatering och modernisering behövs.
Varför är det bra med att lyfta in ett begrepp som syftar till att se kultur som en resurs i planering och områdesutveckling? Jo, därför att då kan kulturprogrammet förutom att visa på hur kultur och skapande ska tillägnas och möjliggöras för alla, kan den också visa hur kultur kan förändra vår omgivning. Ett kulturprogram bör fånga in de underliggande lagren av människors kulturella identitet och visa på vikten av det som ett demokratiskt planeringsprojekt. Om man vill, kultur är också bara lust till skapande och uttryck. Men om kulturella resurser lyfts upp och tydliggörs så kan man på sikt också påverka översiktsplanearbetet. I Skottland finns detta på olika nivåer, Creative Scotland, motsvarande vårt kulturråd arbetar aktivt med programarbete i den här riktningen och uppmärksammar och främjar lokalt arbete. Glasgow Life, som är Glasgows kulturförvaltning likaså engagerar sig i lokalt utvecklingsarbete och områdesutveckling där kultur är en mycket påtaglig ingrediens. Vi behöver arbeta mer förvaltnings- och områdesövergripande, där kan också förändrade skrivningar och inriktningar i ett kulturprogram ge nya verktyg för detta.

2016-01-25 NYTT ÅR
Det gick flera månader sedan jag skrev här på Nyheter och dagsedlar. Och jag som brukar säga att man måste uppdatera ofta. Fast det har ju andra sidan blivit ett antal inlägg om #vårtnyasöder. Just nu är det en mellanfas, rapporten är inlämnad för genomläsning och jag ska förbereda en presentation. Det blir också en artikel i tidningen Stadsbyggnad som jag påbörjat fast det är svårt att skriva utanför sig om sina erfarenheter tycker jag. Men jag har lite tid på mig. Jag har just varit och diskuterat ett utökat uppdrag som förhoppningsvis blir klart nästa vecka. Jag har också dikuterat med den nya Folkets Hus-föreningen i Vivalla och ska träffa styrelsen inom kort, vi ska se lite grand kring bland annat projektutveckling. Jag har ju ett hopp om att man kan skruva igång Dynamo igen. Frågorna som rör social hållbarhet och stadsplanering går igen i flera diskussioner och om kalendern fungerar så följer en statssekreterare med mig till Skottland i mars när jag ska träffa bland annat Scotland’s Independent Regeneration Network. Så just nu är det lite av väntans tider samtidigt som jag knåpar på nya idéer. Passar på att läsa material och forskning. Jag kan rekommendera rapporten Dela[d] stad som kom för ett litet tag sedan, där KTH Arkitekturskolan, Stadsledningskontoret Göteborgs Stad, Mistra Urban Futures och Boverket tillsammans tittat på hur segregationsfrågor, samhällsbyggnad och arkitektur samverkar – eller motverkar. SABO:s rapport Nyttan med allmännyttan och Boverkets rapport om boendesituationen är också intressanta.
Jag delade just Statens konstråds utlysning, Konst händer för konst i miljonprogrammen, här borde man kunna snickra vidare tankemässigt tänkte jag. Och så började jag med det…

 

6/10
En hektisk vecka med #vårtnyasöder. Mycket som ska planeras. Vi har en stadsvandring nästa vecka med City Örebro och jag är i full färd med att planera två aktiviteter till. Båda lika lite utanför huvudfåran av uppdraget men en Cultural mapping utan direkta dialogformer blir ju inte riktigt komplett.
Rapporten till Boverket är inskickad och jag hoppas även få ett positivt besked om ett samarbete i arbetet med Plattform för hållbara städer. Internationella relationer och erfarenheter från breda partnerskap med civilsamhället är själva poängen.

1/10
Fullt upp:
Ett nytt utredningsuppdrag för Boverket inom Regeringsuppdraget. Boinflytande i kommunala bostadsstiftelser.
Den första januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Dess ändamål var att jämställa konkurrensen sinsemellan de privata fastighetsägarna och de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Lagen yrkade främst på att de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen skulle agera mer affärsmässigt för att konkurrensen inte skulle snedvridas. Kommunen som ägare var bland annat tvungen att ställa tydligare krav på bolagen genom att ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och låneräntor samt ställa marknadsmässiga avkastningskrav
(
 lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag)
Hur hanterar en kommunal bostadsstiftelse som inte omfattas av lagen dessa frågor?

5/9
Med en hashtag hänger man upp saker. I det här fallet förstudien om södercity i Örebro. Jag gjorde en presentation av #vårtnyasöder på City Örebros medlemsmöte och berättade i stora drag vad Culture planning innebär för tankesätt. Infomaterialet med intervju-underlaget är i stort sätt klart men ska ges en lite bättre touch. Jag har gett sonen i uppdrag att fixa en bildbearbetning. Live at heart gör ju att veckan innehåller en del annat också. Här finns ju också den återkommande diskussionen om city branding, här med en musikscen specifikt i platsutveckling och hur den på sikt negativt kan påverka och gentrifiera en stad. Attraktiviteten ökar i och med att utbudet ökar i konstnärliga miljöer. Det finns fler exempel runt om i världen där fastigheterna i dessa områden blir attraktivare och hyrorna höjs. Detta leder inte sällan till att musiker och konstnärer tvingas flytta därifrån. Kreativiteten och det som gav platsen karaktär utarmas och till sist återstår är bara minnen. Det händer också att de inflyttade som lockats av en kanske lite stökig och ruffig miljö, senare när de bildat familj och fått barn störs av det natt- och klubbliv de tidigare gillat. Det händer att bostadsrättsföreningar säger upp restauranger och klubbar av den anledningen. Affärs- och nöjesutbudet förändras i och med detta och en förut levande gata har tappat sina besökare och kan bli en tom gata på kvällstid. Kan man behålla både de ursprungliga boende och verksamma och samtidigt växa organiskt. Att stanna i tiden är ingen lösning. Men att springa för fort kan ju leda till att den själ som fanns där försvinner. Det immateriella är svårgripbart. Därför måste en stadsdels utveckling ske med omsorg och tillit.

24/8
Trots allt måste ju annat göras också. Jag har plockat upp en tråd om Vivalla som blivit liggande ett tag och fått ett positivt svar. Så får vi se hur det går, det är ibland så att saker och ting måste vila och sedan gro i lugn och ro. Det kräver en del förarbete och uppdateringar, kan det sedan bli ett integrerande projekt vore ju toppen. Jag har fått kontakt med en dansk arkitekt Peter Schultz Jörgensen om jag börjat byta tankar med. Jag har fått inledningen till hans kommande bok. Fortsättningen ska bli intressant. Torsdag ska jag till ArkDes och se utställningen Reprogramming the City. Jag hinner även med en stund med en träff med Bostadsdepartementet 😉

14/8
En veckosummering kommer ju nästan alltid försent. Det har varit mycket förberedelsearbete och kartläggande på söder. Kontakter med intressenter och funderingar kring hur arbetet ska löpa på. Den 12:e hade vi det första styrgruppsmötet, jag, Anne Petterson från Stadsbyggnad och Stina Storm, vd på City Örebro. Det finns med andra ord en bra uppbackning för att projektet ska kunna genomföras framgångsrikt. Jag strävar att skapa så stor delaktighet från gatunivån, om man säger så men utan en bra uppbackning som öppnar dörrar hos såväl kommunen och dess tjänstemän, hos fastighetsägare och butiksinnehavare blir det mycket svårare att genomföra arbetet. Från City Örebro vill man gärna arrangera eventliknade aktiviteter i samband med en planerad stadsvandring. Vi ska i grupp genomföra en s.k. cultural mapping som är det första steget i processen. Vi ska söka efter resurser där människa och plats, lokaler, berättelser och idéer uttrycks eller kan utvecklas.

5/8
Efter en välförtjänt semester är jag igång igen med arbetet. Att få beställning på en Cultural Planning-förstudie från Örebro kommun är både spännande och ställer höga krav. Särskilt när det gäller en central del av staden, Södercity (söder om Rudbecksgatan) som förväntas förändras rejält de närmaste åren. Det planeras för en flytt av stadsbiblioteket till det planerade Klustret vid Konserthuset och ÖBO:s huvudkontor kommer att flytta till Norrcity. Örebro liknar en balansvåg där södra och norra delarna av centrum tippar åt olika håll. Både stadsbyggnad och City Örebro oroar sig på sikt över vad som ska hända när antalet ärenden örebroarna har på söder minskar kraftigt. Krämaren har ju inte visat sig vara den magnet som ägarna räknat med. När jag går runt och observerar rörelser och platser ser jag dock flera platser som skulle kunna göras till lockande mål. Men vi måste också stimulera företag och kreatörer till att utvecklas och främjas.
I änden på området jag ska titta på pågår byggnationen av betongparken för fullt och bredvid byggs ett nytt och ganska iögonfallande kontorshus. Om skatarna lockas av den fina anläggningen så kommer ju också rörelsemönster att förändras. Hur det blir ser vi först nästa sommar men vi kan ju räkna med att fler ungdomar kommer att röra sig här. Men vilka behov har de för övrigt och vad kan vi göra för att tillfredsställa dem?

Jag känner mig också inspirerad av de studiebesök jag hunnit med under Europaresan, inte minst över att se hur man i Amsterdam och Köpenhamn hanterar stadens utveckling betydligt mer organiskt än vad vi gör. Att cykla genom Köpenhamn är en upplevelse, från Vesterbro via Cykelslangen till Islands Brygge mot Christianshavn. Ett besök på DAC (Dansk arkitektcentrum) med en fin utställning gjord tillsammans med Snøhetta, som förutom visar hur de arbetar med arkitektur också blandar in reflektion och relation i sitt arbete. Stadsrummet tillhör alla. Oslos nya opera är ett exempel där bara byggnaden lockar människor till platsen och där operakonsten inte kommer först. Cyklar man vidare genom Köpenhamn blir turen gärna åt Nørrebro, fortfarande en blandad stadsdel, sliten och gentrifierad om vart annat. Superkilen är en lekfull plats med möten mellan nationaliteter, rörelse och stadsrum möts.

.IMG_7458

16/6
Ibland blir långskott riktigt lyckosamma. När Conny Wahlström blev utsedd till stadssekreterare hos Mehmet Kaplan så satt jag mitt i utredningsarbetet på Boverket och skrev om miljonprogrammens möjliga framtida utveckling. Jag och kollegorna tyckte att vi satt med det utredningsmaterial som bostadsministern skulle vilja beställa och som han nu skulle få det som en extra julklapp. Jag skickade spontant ett twitter-meddelande till Conny och önskade honom lycka till med jobbet och puffade lite för den kommande rapporten. Det kom ett trevligt och nyfiket svar ganska direkt.  Sedan dess har vi haft kontakt fram och tillbaka. Mina kollegor skojade ”Du kan väl kolla med din kompis Conny” när vi diskuterade vår arbete. När de sökte sakkunniga för extern kommunikation på departementet skickade jag ett mail att där jag skrev att jag var en ”sakkunnig” för input till departementet. Conny föreslog att vi skulle ses och prata mer i samband med att han var i Örebro på MP:s kongress. Där landade det spännande långskottet i ett trevligt och spännande samtal över en solig öl om de utmaningar vi står inför, erfarenheter från politiskt arbete och från min praktiska erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete. Det känns som vi kommer bolla vidare framöver.

2- 5/6
Ett fortsatt samtal med Partnerskapet i Vivalla och närpolisen om hur vi ska genomföra en träff för att prata integrationsprocesser. Vi har inte riktigt kommit i mål än. Säpo har under dessa dagar gripit en person boende i Vivalla misstänkt för att vara värvare till ISIS. De har med andra ord haft mer akuta saker att tänka på.
Jag har också träffat den nya Folkets Hus föreningen i Vivalla. Trots an avsiktsförklaring från Örebro kommun kommer det ännu inga beslut om ekonomiskt stöd.

28/5
På plats i Linköping för att inleda den första processledningen för Linköpings stifts referensgrupp för social ekonomi. Det är den gruppen som är utsedd av direktoratet och diakonin att främja stötta stiftets församlingars arbete inom samhällsarbete och  social ekonomi. En spännande och dynamisk grupp där arbetet syftade till att ta fram de första prioriteringarna och de identifiera de största hoten mot en sådan utveckling. Vi kom långt den här dagen och den preliminära planen är att jag ska följa dem under resten av året för att reflektera och återkoppla deras arbete.

21-22/5
Jag bestämde mig för att delta på Tillväxtdagarna i Örebro. I programmet såg jag ett flertal punkter och talare som berörde olika dimensioner av social hållbarhet och stadsmiljöfrågor som nödvändiga för tillväxt. Frågor om integration, identitet och stadskvalitet gjorde att konferensen fick en bra dynamik. Jag saknade tyvärr även denna gång representanter för de grupper som stod utanför integrationen och från deltagare från ideell sektor. Frågorna kvarstår att lösa, men varje gång vi belyser dem kommer vi kanske närmare svaren. Jag blev glad över Lars Stjärnqvists framförande, där han som KS ordförande i Norrköping, berättade hur Norrköping tagit tillvara sin industrihistoria och förvaltat och utvecklat den i samtiden och också sett framtiden på samma plats.
Jag passade ju också på att återknyta kontakter och skapa nya. Under mingel och middagen pratade vi mycket om de frågor som s jag vill föra fram tydligare, behovet av bra kulturella och förankrade analyser. Oavsett om vi talar om integration, platsutveckling eller tillväxt.

http://www.tillvaxtdagarnaorebro.se/

12/5
Jag har sedan några dagar mailväxlat med Fredrik Malm, närpolis m.m. i Vivalla. Hans inledande fråga var om mitt arbete kunde vara till nytta i de ibland svåra frågorna som han och hans kollegor tillsammans med övriga aktörer arbetar med. Trygghet, känsla av samhörighet i den segregerade staden och därmed en ökad framtidstro. Fredrik besitter en enorm erfarenhet av arbete riktat mot barn och unga för att skapa tillit till polisen som en god kraft. Det är viktigt att alla upplever sig som likabehandlade och att ingen ska behöva misstänka att namn eller hudfärg spelar roll. Tyvärr ser vi ju alltför många exempel på att det spelar roll. Men de som arbetar med att förändra den synen behöver hjälp från många verksamma i lokalsamhället, skola , föreningsliv och fritidsgård.
Samtidigt måste vi ju ställa krav på samtliga, det duger inte att tro att någon ordnar allt – den egna drivkraften måste finnas. Och där en positiv sådan finns ska den också ses och främjas. Inte fråntas den som sker många gånger när samhället vill hjälpa till, men där resultatet blir en förlamande välvilja.
Vi måste lära oss att tänka olika – idag tänker alla lika. Den gamla folkbildningens idé var att de förtryckta skulle lära sig av varandra för att befria sig själva. Men vad var det som gick fel?

Det ska bli spännande att se vad det blir av kontakten med Fredrik.

29/4
Veckosummering. I går kom min bebis i postlådan. Det är med stolthet jag bläddrar i Boverksrapporten som jag är författare till, Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet. Jag var på ett frukostmöte hos White arkitekter förra veckan där också Mehmet Kaplan dök upp. Jag hann att byta några ord med honom och kunde åtminstone visa upp det utkast jag hade med mig. Nu får vi se var det landar. Springer runt ganska mycket. Igår en intressant föreläsning om migration och inkludering, som hölls av Magnus Dahlstedt från Linköpings universitet. Arrangörer var Länsbildningsförbundet, länets folkbildare och studieförbund. Magnus credo var att vi fortfarande håller på med en förblindande välvilja. Vi är förblindar oss själva i vår bild att definiera problemen åt den andre och framhålla att våra lösningar är de bästa. Jag håller med, men det gjorde inte alla åhörare, det hörde jag på vägen ut.
Nu på förmiddagen har jag ett uppdrag att leda Linköpings stifts referensgrupp för arbetet med att utveckla församlingarnas sociala arbete i en workshop eller SWAT-analys. Livet har många turer.

15/4
Nu är det mesta på plats. Jag ägnar mycket tid åt att knyta upp med kontakter igen och orientera mig. Vad händer i Vivalla, hur ser stadmiljöfrågorna ut, vem gör vad? En Rotary-lunch idag är ett sätt, en fotoexpedition i morgon och en träff med Västerporten på fredag. Linköping och Göteborg nästa vecka för konferenser om socialfondsprojekt och Plattform för hållbara städer. Där jag hoppas hinna prata med kollegor på Malmö Högskola och KTH.

3/3
En måste-film. Enkel och hur begriplig som helst. Vad är det som gör en stad rent av vacker?  http://www.citylab.com/cityfixer/2015/02/what-makes-a-city-beautiful/386291/

26/2
Inbjuden för att tala om social hållbarhet och kulturella resurser i miljonprogrammen. Som utredare och författare till Boverkets utredning om miljonprogram och attraktivitet. http://miljoaktuellt.event.idg.se/event/hallbar-stad/

16/2
Snart dags för återkomst till Örebro och tillbaka till kära Mecano igen. Mitt i smeten igen från den 1/4 (inget skämt) Roligt återseende med goda kamrater och hemma! Det har varit lite glapp i uppdateringarna. Mycket beroende på att Boverket tagit nästan all min tid under 2014. Mycket lärorikt och spännande, Det ger många erfarenheter att ta med sig. Jag förbereder ankomst med nya idéer och förfrågningar.

11/2 2015

En spännande föreläsning inför Karlskronas konstförening. Intressanta diskussioner om staden Karlskrona  efteråt. Hur utvecklar man stad? Jag fick en hel del fina bilder om stadens samtidshistoria med mig. Tanken var att man att sätta ihop ett möte med politiker senare. Har vi sått upprorsungar? Varför planerar man en massa höghus på Saltö och hur kommer det sig att den gamla järnvägstunneln under staden ner till marinbasen inte utnyttjas utan bara förfaller och växer igen. Kul att höra om fortsättningen. Det är en gammal arkitekt som håller ihop en massa kulturmiljöfrågor och driver på.

____

Reser på inbjudan från Intercult till Gdansk den 13-15/ för en spännande konferens, River of Opportunities. Culture/art on waterfronts
http://www.intercult.se/rivers-of-opportunities-%E2%80%93-meeting-in-gdansk-13%E2%80%9315-march/

Tillsammans med kollegan Eszter Engström och Kulturhuset i Örebro har vi fått stöd från Landstinget till projektet Kulturbroar under 2014 🙂

Jag föreläser om Culture Planning – Att hitta platsens skäl.
Den 3 december. Arrangör Föreningen Svensk Form
http://svenskform.se/regionalforeningar/orebro/kalendarium-orebro/

Creative Communities flyttar den 1/10 2013
Ny adress blir Näbbtorgsgatan 2 i Örebro i den kreativa miljön på Mecano.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.


fyra × tre =