Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Innovativ Livsmiljö -Etableringsuppdraget

Att utveckla individer och boendet till bra livsmiljöer är möjligt. Det handlar om mod, initiativ och vilja.
Mitt hem är min borg där familj, vänner och bekanta skall uppleva trygghet, glädje och hemkänsla. Nu går utvecklingen åt fel håll och vi ser allt mer delade samhällen. Det går att vända. Planeringsmässigt är det därför viktigt att vi inte gör om tidigare misstag vid nyproduktion. Utan utgår från individens behov för att skapa goda livsmiljöer. En förutsättning för det är att alla får vara med och medverka i samhällsbygget. Då gäller det att i inkluderingsarbetet rusta nya medborgare, oavsett var i Sverige de hamnar, för den arbets- och bostadsmarknad som faktiskt finns. Det är grunden för väl fungerande livsmiljöer.
Vi har ett läge med stor bostadsbrist och med många nyanländas etablering på bostads- och arbetsmarknad. Den nya bosättningslagen innebär att fördelningen sker utifrån befolkningsstorlek, och arbetsmarknadsförutsättningar. Enligt bosättningslagen ska tillväxtkommuner ta emot en större andel nyanlända eftersom de med sin storlek har en större och mer varierad arbetsmarknad än små kommuner. Det är en vällovlig tanke men nuvarande bostadsbrist och kommunernas plan– och bygghantering gör att det inte är möjligt.
Låt oss besinna oss i denna strävan efter en solidarisk fördelning mellan kommunerna. Den är riktig, men den funkar inte just nu och den medför framför allt ytterligare lidande för de ofta svårt traumatiserade människor som sökt och fått skydd i Sverige.
Det är mer konstruktivt att först göra en realistisk och genomförbar plan genom samverkansavtal mellan stora och små kommuner.
Genom samverkansavtalet kommer hela landet att bidra till en positiv tillväxt. Det regionala samarbetet innebär att utbildningskommuner satsar på en utbildningsnäring samt mindre nyproduktion och större på att bygga fler bostäder. På så sätt förstärker vi de regionala styrkorna där tillväxtkommunernas kan ta emot den arbetskraft den har behov av samtidigt som utbildningskommunerna får en chans att stärka det egna lokala arbetskraftsbehovet med hjälp av nyanlända som efter utbildning väljer att stanna kvar.

Att bygga Livsmiljöer för alla Arbete-bostad Egna hem rörelse Bygga billigt Bland boende trygghetsboenden
Låt större kommuner investera, för sin egen tillväxt, i mindre kommuners framgångsrika integrationsarbete med nyanlända. En period på två-tre år bör räcka för att större kommuner med bostadsbrist ska hinna bygga ikapp på hemmaplan och sedan ta hem sina nya kommuninvånare
Villkorat samarbete mellan kommunerna • Den nyanlända folkbokförs enligt bosättningslagen till en anvisad tillväxtkommun precis som nu. • Ett samarbetsavtal skrivs mellan tillväxtkommunen och den mottagande utbildningskommunen om utbildning i 2-3 år. • Alla statliga stöd följer med den nyanlände till utbildningskommunen. • Utbildningskommunen tillhandhåller utbildning och bostad under studietiden.  Uthyrningspolicyn är densamma som för studentlägenheter och boendet är endast möjligt under studietiden. • När utbildningen är klar förbinder sig tillväxtkommunen att erbjuda bostad och arbete inom de bristyrken som den identifierat hos sig och som de nyanlända utbildat sig till.
Om en nyanländ vill bo kvar i utbildningskommunen, fått ett arbete där och kan försörja sig och närstående, bryts tillväxtkommunens förpliktelse att skaffa bostad och arbete. Den nyanlända blir permanent folkbokförd i utbildningskommunen.

Innovativ Livsmiljö – Innovativa livsmiljöer[11239]

Innovativ Livsmiljö © 2017